Press releases

Financial reports

Prior financial reports

Interim Financial Report January - September 2019

Download report

Annual Report 2019

Download report

Annual Report 2018

Download report

Annual Report 2017

Download report

Annual Report 2016

Download report

Financial calendar

Interim Financial Report January - September 2021

Will be published on November 26, 2021

Year-End Report 2021

Will be published on March 4, 2022

Financial targets

 • Idun’s target is at least 15 percent growth in operating profit EBITA per year, where about 5 percent from organic growth, and the excess part from company acquisitions
 • The financial net debt in relation to operating profit before depreciation (EBITDA) should be less than 3.5x over time
 • The Group’s profits and available cash flow shall primarily be reinvested in the business and / or used for new acquisitions of Group companies. Idun aims to distribute a maximum of 10 percent of the profit for the year adjusted for goodwill amortization

Articles of Association

Idun Industrier AB (publ)
(Reg. No. 556924-7009)

§ 1 Name of Company
The Company’s name is Idun Industrier AB (publ).

§ 2 Registered office
The Company’s registered office shall be situated in Stockholm.

§ 3 Object of the Company’s business
The object of the Company’s business is to, directly or indirectly, own and manage real and movable properties, primarily shares, and any other activities compatible therewith. The Company shall also provide advisory services in relation to financing, accounting, business and related areas, as well as let office space.

§ 4 Share capital
The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Number of shares
The number of shares shall be not less than 7,000,000 not more than 28,000,000.

§ 6 Financial year
The Company’s financial year shall be the calendar year.

§ 7 Board of Directors
The Board of Directors shall consist of not less than three and not more than seven members, with not less than zero and not more than seven deputy board members.

§ 8 Auditor
The Company shall have one or two auditors. A registered accounting firm may be appointed as Auditor.

§ 9 Notice of general meeting
Notice of general meetings shall be made by an announcement in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the Company’s website. The Company shall advertise in Dagens Industri that notice have been made.

§ 10 Right to participate at general meetings
Those who wish to attend a general meeting must give notice of attendance to the Company no later than the day set out in the notice to attend the general meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and must not be earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. A shareholder may bring along one or two assistants at general meeting of shareholders, however, only if the shareholder has reported this in accordance with the preceding paragraph.

§ 11 Matters at annual general meeting
The following matters shall be addressed at annual general meeting:

 1. election of a chairman of the meeting;
 2. preparation and approval of the voting list;
 3. approval of the agenda;
 4. election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. determination of whether the meeting was duly convened;
 6. submission of the annual report and the Auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the Auditors’ report for the Group;
 7. resolutions regarding: a) the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet; b) allocation of the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; c) discharge of the Members of the Board of Directors and Managing Director from liability.
 8. determination of the number of members of the Board of Directors and auditors;
 9. determination of fees for members of the Board of Directors and the Auditors;
 10. election of the Members of the Board of Directors and the Auditors; and
 11. other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s articles of association.

§ 12 Different classes of shares
The Company may issue shares of two classes, class A and class B. Each share of class A shall carry ten votes, and each share of class B shall carry one vote. Shares of either class may be issued up to an amount corresponding to the entire share capital.

In the event of new issues of shares, warrants and convertibles where payment is not to be made by contribution in kind, holders of shares of class A and class B shall enjoy pre-emption rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by them (primary pre-emption right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary pre-emption rights shall be offered to all shareholders (secondary pre-emption right). If the shares thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the secondary pre-emption rights, the shares shall be allocated between the subscriber’s pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.

The above shall not limit the right to resolve upon an issue with a deviation from the shareholders’ pre-emption rights.

§ 13 Conversion clause

It shall be possible to reclassify Class A shares to Class B shares. Holders of Class A shares shall be entitled to request that all or part of the shareholder’s Class A shares shall be reclassified to Class B shares. A majority representing more than half of all issued Class A shares shall also be entitled to request that all Class A shares be reclassified to Class B shares, or that part of all Class A shares be reclassified to Class B shares. When reclassifying a part of all Class A shares, reclassification shall be made pro rata in relation the shareholders’ holdings of Class A shares. The request shall be made in writing to the Board of Directors. The request shall state the number of Class A shares that the majority wants to reclassify. The Board of Directors shall, within three months of the request for reclassification, consider the question of reclassification. Immediately thereafter, the Board of Directors shall report the reclassification to the Swedish Companies Register (Sw. Bolagsverket) for registration. The reclassification is effected when it has been registered and the reclassification been noted in the CSD Register.

§ 14 Central securities depository
The Company’s shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act.

§ 15 Proxy collection, postal voting and the presence of visitors at the General Meeting

Persons not being shareholders of the Company shall be entitled, on the conditions stipulated by the Board of Directors, to attend or in any other manner follow the proceedings at a General Meeting.

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

The Board of Directors may decide before a General Meeting that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights before the General Meeting by post pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

Sustainability and Code of Conduct

UPPFÖRANDEKOD Uppförandekoden för Idun gäller för alla bolag och anställda inom gruppen. Denna kod beskriver hur vi förväntar oss att chefer, anställda och leverantörer ska arbeta och följa internationella konventioner kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och principer gällande hållbarhet, antikorruption och bolagsstyrning. Koden är tänkt att tjäna som vägledning för våra anställda. Utvärdering och omformning av koden sker på koncernnivå.

Grundläggande principer för Idun

 • Följa lokala lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma
 • Stimulera och uppmuntra hållbar affärsutveckling i riktlinjer, beslut och aktiviteter
 • Implementera denna uppförandekod i våra interna processer

Värderingar

 • Affärsprinciper - Idun tror på långsiktighet och det är viktigt med god affärssed och att anställda agerar etiskt i sitt arbete och i relationer med våra intressenter och samhället
 • Mänskliga rättigheter – Idun tror på att anställda, samarbetspartners och andra intressenter ska behandlas jämlikt och med respekt
 • Hållbarhet – Idun tror att hållbar affärsutveckling är en nyckel till vår fortsatta verksamhet
 • Ansvar – Det är alla anställdas ansvar att följa lokala lagar, god affärssed och denna kod

Hållbarhetsarbete

Det övergripande målet med Iduns hållbarhetsarbete är att bidra till och stötta ett långsiktigt hållbart samhälle. Idun och våra gruppbolag ska följa och agera i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom försöka integrera nedan punkter i våra interna processer och för att minska vårt avtryck försöker vi:

 • Erbjuda produkter till våra kunder som består av återvinningsbart material och utan skadliga tillsatser. För att uppnå detta mål behöver vi ha en kontinuerlig dialog med våra kunder och leverantörer
 • Köpa in och främja en hållbar leverantörskedja för att begränsa miljöpåverkan på samhället
 • Främja miljöansvar genom att uppmuntra våra leverantörer och kunder att ansluta sig till internationella initiativ för att främja ett hållbart samhälle
 • Optimera energiförbrukningen, inte bara i vår egen produktion och transporter, utan också genom att utveckla energisnåla lösningar för våra kunder
 • Arbeta för att begränsa miljöpåverkan när det gäller vårt avfall och våra utsläpp i luften
 • Utbilda våra medarbetare i miljöfrågor
 • Arbeta med att minska vår negativa miljöpåverkan i våra processer
 • Välja logistikpartners som bedriver sin verksamhet hållbart och i linje med vårt eget arbete och våra mål

Anställda

 • Den anställde ska ges möjlighet till årligt utvecklingssamtal. Ansvaret för genomförandet av utvecklingssamtalet är delat mellan den anställde och chef
 • Kompensation ska vara konkurrenskraftig och engagemang samt ansvar ska belönas
 • Dialogen mellan den anställde och chef ska vara öppen och transparent
 • Våra chefer ska agera respektfullt, ta ansvar och agera vid behov
 • Vi strävar efter en säker och trevlig arbetsmiljö med balans mellan yrkesliv och privatliv
 • Vi förväntar sig att alla medarbetare infinner sig på arbetet nyktra och opåverkade, och måste därför avstå från allt alkohol- eller drogmissbruk som kan påverka deras arbete
 • Våra medarbetare är fria att ansluta sig till eller starta en förening, att organisera sig och att förhandla, kollektivt eller individuellt. Inga medarbetare ska riskera trakasserier eller repressalier för att utöva dessa rättigheter
 • Vi behandlar människor rättvist, accepterar inte diskriminering, främjar mångfald, bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt och stöder våra anställdas rätt att organisera sig. Vi följer också lagar, förordningar och riktlinjer

Antikorruption

 • Vi har nolltolerans mot alla former av korruption, såsom olagliga betalningar, mutor, kickbacks eller andra tvivelaktiga stimulanser för att påverka någon affärstransaktion
 • Vi förväntar oss att alla anställda ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar på alla platser där vi bedriver verksamhet
 • Misstankar om korruption skall alltid utredas och polisanmälas
 • Alla medarbetare ska bedriva vår affärsverksamhet på ett lagligt och etiskt sätt
 • Vi vill att våra samarbetspartners ska veta att vi bedriver vår verksamhet med nolltolerans för korruption. En praxis som strider mot våra riktlinjer kan anses vara acceptabel i ett visst land men det betyder inte att det är acceptabelt för Idun

Informationsgivning och kommunikation

Bolagets kommunikation har som övergripande mål att stärka förtroendet för bolaget och dess ledning. En väl fungerande kommunikation befrämjar bolagets affärsverksamhet genom att:

 • Stärka förtroendet för affärsidé, mål och strategier
 • Öka kunskapen om vår verksamhet och våra gruppbolag
 • Förse finansmarknaden med kunskap så att det finansiella instrumentets kurs rättvist återspeglar bolagets kvaliteter och värden
 • Stärka förtroendet för ledning, medarbetare och ägare
 • Engagera de anställda i företagets utveckling
 • Underlätta rekrytering av nyckelmedarbetare

Huvudregeln för Iduns informationsgivning är att bolaget så snart som möjligt ska informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör bolaget och att sådan information ska offentliggöras till samtliga målgrupper samtidigt

Samtliga medarbetare förväntas hantera all företagsinformation varsamt. Om de inte med säkerhet vet att viss information inte är kurspåverkande eller har offentliggjorts, får de inte sprida information om Idun eller gruppen. Mer information finns i Iduns fullständiga informationspolicy

Visselblåsning

Det övergripande syftet är att uppmuntra medarbetare att rapportera ärenden utan risk för diskriminering eller bestraffning. Detta ger medarbetare möjligt att uppmärksamma allvarlig oro om de har om något som berör Idun eller gruppen, snarare än att förbise ett problem eller söka en lösning på problemet utanför gruppen. Idun uppmuntrar våra medarbetare att leva upp till detta genom:

 • Uppgiftslämning; möjlighet att uppmärksamma ledningen på eventuellt illegalt och oetiskt beteende

Idun ska skydda alla medarbetare som väljer att avslöja eller väcker oro om medarbetaren:

 • Avslöjar informationen i god tro
 • Tror att det i all väsentlighet är sant
 • Inte handlar uppsåtligt eller gör falska anklagelser
 • Inte söker någon personlig eller ekonomisk vinning
 • Idun ska också hantera all information med förtrolighet och anonymitet

För att avge en rapport eller lämna ett tips, vänligen kontakta Oskar Samuelsson, som är ansvarig för visselblåsning på Idun, via e-post: oskar.samuelsson@idun.com eller via telefon: +46 70 966 13 25. Rapporter och tips kan lämnas anonymt om så önskas.


FRÅGOR OCH SVAR INOM HÅLLBARHET

Vi får en del hållbarhetsfrågor från investerare och för att underlätta investerares analys av vårt hållbarhetsarbete har vi sammanställt svar på ett antal frågor. Frågorna är tagna från Carnegies och Spiltans gemensamma initiativ ”Frågor till emittenter av företagsobligationer”.

Övergripande frågor:

• Vilka är de tre största hållbarhetsrelaterade utmaningarna i er bransch?

 • Hållbarhetsstyrning i en decentraliserad bolagsgrupp
 • Miljö- och klimatpåverkan
 • Att erbjuda en trygg och jämlik arbetsplats för samtliga koncernmedarbetare

• Var befinner sig ert företag i förhållande till branschkollegor när det gäller hållbarhetsarbete? Före, efter eller som snittet?

Idun består av sina 13 individuella gruppbolag plus ett litet moderbolag med fem anställda. Vi bedömer att gruppbolagen ligger omkring snittet jämfört med sina branschkollegor. Givet att gruppbolagen, som ofta är små företag, tillhör Idunkoncernen finns ambitionen, förutsättningarna och resurserna för att över tid lyfta hållbarhetsarbetet i gruppbolagen till en nivå över respektive bolags branschkollegor genom initiativ och uppföljning som leds från moderbolaget.

• Har företaget skrivit under FN Global Compact eller Science Based Targets? Rapporterar företaget till CDP eller andra relevanta initiativ i hållbarhetsfrågor?

Idun har ännu inte skrivit under ovan nämnda förbindelser eller rapporteringsinitiativ. Bolaget har initierat arbetet med att inom några år kunna ansluta till initiativ och mer formellt rapportera bolagets framsteg inom hållbarhet.

Miljörelaterade frågor:

• Vilka är företagets främsta klimatrelaterade möjligheter?

 • Investeringar i företag med hållbara affärsmodeller
 • Göra befintliga gruppbolags produkter och tjänster mer hållbara
 • Ta tillvara på den starkt ökande efterfrågan i samhället på produkter och tjänster som bidrar positivt till utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv

• Vilka är företagets tre främsta risker när det gäller klimatförändring?

Idun har inte identifierat någon enskild stor risk vad gäller klimatförändringar som på kort sikt kan påverka koncernen kraftigt. Risker kopplat till klimatförändringar är exempelvis att efterfrågan på produkter och tjänster kan komma att förändras till följd av inträffade eller förväntade klimatförändringar. Klimatförändringar kan även medföra förändrad lagstiftning som kan påverka våra bolag. En tredje risk kopplat till området är att bolag som inte lyckas förändras i takt med förändrade marknadsförutsättningar sannolikt kommer förlora i konkurrenskraft och efterfrågan.

• Planerar företaget några klimatrelaterade investeringar?

Kontinuerligt görs klimatrelaterade investeringar i våra gruppbolag. Allt ifrån att producera i mer hållbara material till t.ex. mer resurseffektiv energianvändning, byte av energislag vad gäller t.ex. uppvärmning, investeringar i elproduktion (t.ex. solpaneler som skett i ett flertal bolag), systematiskt arbete med att sänka utsläppsnivåer och miljöpåverkan av olika slag. Frågan är prioriterad och vi gör varje år klimatrelaterade investeringar.

• Bygger företagets verksamhet på någon tillgång eller resurs som det rådet brist på? Om ja, vilka åtgärder vidtas för att undvika att bristen blir ännu större? (Till exempel återvinning, återanvändning, effektivisering eller användning av substitut)

Affärsområde Tillverkning består av nio bolag som främst bedriver tillverkning av industriprodukter som framställs med insatsvaror som t.ex. metall, plast och trä. Inget av bolagen är i hög grad beroende av någon råvara som det råder generell brist på. Emellertid är ett effektivt resursutnyttjande centralt för att brister inte skall uppstå, och för att t.ex. en verksamhets klimatavtryck skall bli så begränsat som möjligt. Vi har en rad processer och aktiviteter igång som rör substitution (t.ex. substitution av plastmassa tillverkad på basis av fossila råmaterial, till fördel för olika typer av bioplaster och återvunnen plast) och återanvändning av material (t.ex. Orrtorp Granit som är gruppbolaget BIA:s registrerade varumärke för återvunnet råmaterial från egen och extern produktion som nyttjas som insatsvara och därmed reducerar spill).

• Avseende transitionsrelaterade risker (till exempel nya kundpreferenser eller ändrad lagstiftning): vilka risker eller möjligheter ser företaget mot ett koldioxidneutralt samhälle?

Vår decentraliserade styrmodell ger oss möjlighet att snabbat ställa om efter förändrade marknadsförutsättningar. Vi ser att vi genom styrmodellen kan agera snabbare än vissa av våra konkurrenter och på så sätt stärka vårt erbjudande.

Då Idun genom gruppbolagen erbjuder ett brett produkt- och tjänsteutbud, bedömer Idun att vi har större möjligheter än vissa konkurrenter med ett mer fokuserat produkt- och/eller tjänsteutbud att hantera transitionsrelaterade risker.

Flertalet verksamheter har möjligheter att dra nytta av övergången mot ett mer koldioxidneutralt samhälle, som exempelvis TURAB som renoverar och nytillverkar vattenkraftsturbiner för fossilfri energiproduktion. Flertalet verksamheter är också utsatta för risker inom området, som exempelvis Plastprint där trots ökande andel bio- och returmaterial i produkterna och en hållbarare tillverkning än de allra flesta alternativen kan möta ökad skepsis mot plast generellt, eller där kunden inte förstår skillnaden.

• Var god ange företagets främsta bidrag till en positiv miljöpåverkan. (Om möjligt, ange också relevant SDG). Hur följs bidragen upp och hur kommuniceras de?

Flera av Iduns gruppbolag tillverkar produkter och/eller erbjuder tjänster som direkt bidrar med att minska utsläpp av växthusgaser och/eller på andra sätt har en positiv miljöpåverkan. Omkring 50% av TURAB:s omsättning kommer från service, underhåll och renovering av befintliga vattenkraftsinstallationer. Ofta kan TURAB genom att renovera (ofta återställa renoverad turbin eller relaterad utrustning i nyskick) en befintlig föråldrad installation undvika större miljöingrepp. Nyinstallationer med standardturbiner kan medföra t.ex. att hela byggnaden behöver rivas och ersättas. Även på nyproduktionssidan finns samma effekt, där den nya turbinen skräddarsys för att passa befintlig byggnad och installation (snarare än att använda en standardturbin). Efterfrågan på grön energi stiger dramatiskt, och vattenkraften är en viktig komponent inom svensk fossilfri energiproduktion och för energibalansen. Det rör sig uteslutande om en ersättningsmarknad där befintliga installationer ersätts, (snarare än nyetablering eller exploatering av orörda vattendrag). Prowash var först i Sverige med att introducera Svanenmärkt biltvätt där vatten återanvänds och renas. Bolaget har lång historik som visar att vattenkvaliteten ofta förbättras när bolaget tar över en anläggning från en alternativ leverantör. BIA Härdplasts oljeavskiljare fångar upp fossila bränslen som spills från fordon och går ner i dagvattnet. Intermercato tillverkar kranvågar som används inom bland annat materialhantering och återvinning, där man vet hur mycket material som har lastats på lastbilen med hög precision och under rörelse, vilket leder till effektivare materialhantering och högre resursutnyttjande.

Sociala frågor:

• Har företaget historiskt haft problem med arbetsmiljöolyckor? Om ja, hur har de följts upp? Vilka preventiva åtgärder vidtas?

Våra gruppbolag har inte haft några allvarliga problem med arbetsmiljöolyckor. Under 2020 anmäldes totalt två olyckor till Arbetsmiljöverket. Skyddsronder på våra gruppbolag dokumenteras och allvarliga brister åtgärdas.

• Bedriver företaget några samhällsengagemang, utöver de som har direkt koppling till verksamheten?

Flertalet av våra gruppbolag stöttar lokalt föreningsliv, t.ex. idrottsklubbar. Därutöver har Idun årligen sedan 2015 stöttat Läkare utan Gränser ekonomiskt som ”Företagspartner”.

• Angående cirkulär ekonomi, hur hanteras inköp och avfall?

Vissa av våra bolag har en miljöcertifiering (ISO 14001) och för bolagen där inköp och avfall bedöms väsentligt så tas inköp och avfall upp. På koncernnivå har vi inte denna information sammanställd, men avser att sammanställa detta på sikt.

• Har företaget mål, policies eller uppförandekoder avseende leverantörer? Hur ofta revideras leverantörerna?

I dagsläget finns ingen uppförandekod för leverantörer, men Idun har för avsikt att införa på sikt.

Ägarfrågor:

• Får samtliga medarbetare kontinuerlig utbildning om antikorruption? Finns det en extern visselblåsarfunktion? Finns några pågående eller historiska incidenter avseende korruption, kartellbildning eller annan oetisk affärsverksamhet? Vilka preventiva åtgärder vidtas?

 • Alla på moderbolaget genomför årlig utbildning inom antikorruption.
 • Iduns visselblåsningsfunktion hanteras i dagsläget av finanschefen på moderbolaget, men bolaget överväger att införa en extern visselblåsarfunktion.

• Vilken är företagets skatterättsliga hemvist, det vill säga var betalar företaget skatt? Vad ligger bakom valet av hemvist?

Moderbolaget har Sverige som skatterättslig hemvist då Idun främst är verksamt i Sverige och investerar i svenska kvalitetsbolag. Några av gruppbolagen har utländska dotterbolag och då beskattas dotterbolagens vinster i länderna där de är verksamma. Utöver Sverige, så bedrivs verksamhet i Norge, Finland, Lettland, Frankrike, Litauen, Ryssland och Hong Kong.

• Finns det oberoende ledamöter i styrelsen?

Ja, tre av fem ledamöter i styrelsen är oberoende dels till större aktieägare, dels till bolagets ledning.

• Ange om och i så fall i vilken omfattning företaget bedriver närståendetransaktioner.

Alla materiella närståendetransaktioner presenteras i årsredovisningen för bolaget.

• Ligger ersättning till vd och övriga ledningsgruppen i linje med övriga branschen? Vilka KPI:er är kopplade till ersättningen? (Ange särskilt om hållbarhet och jämställdhet finns med bland KPI:erna)

Ja, ersättningsnivåerna för VD och ledning ligger i linje med övriga branschkollegor. I moderbolaget finns ingen resultatberoende ersättning utan ersättningen är fast månadslön med årlig indexering om ett par procent. VD och lednings övergripande mål är leverera på bolagets finansiella mål. Idun tillämpar i högre utsträckning än sina branschkollegor den så kallade ”pilotskolan”, vilken innebär att koncernens nyckelmedarbetare erbjuds att bli, och är, delägare i verksamheten. Detta innebär sannolikt på övergripande nivå att kontanta ersättningsnivåer och bonusutbetalningar är lägre än många branschkollegor då en betydande del av potentialen till personlig värdetillväxt ligger i delägarskapet, vilket är en hörnsten i vår investeringsfilosofi.

• Vänligen ange könsfördelningen på samtliga nivåer i företaget, särskilt i ledning och styrelse.

 • Styrelse - 20% kvinnor (en kvinna och fyra män)
 • Ledning – 0% kvinnor (fem män)
 • Alla anställda – 27% kvinnor (102 kvinnor och 274 män)

• Är hållbarhetschefen med i ledningsgruppen? Om nej, vem rapporterar hen till?

Givet hur litet moderbolaget är finns ingen enskild hållbarhetsansvarig, utan det är en viktig fråga för samtliga fem anställda i moderbolaget. Finanschefen har en samordnande roll för hållbarhetsarbetet på övergripande plan i gruppen och respektive gruppbolags styrelseordförande står som ansvarig för arbetet i respektive gruppbolag med uppföljning, aktiviteter, etc.

• Vänligen ange vilka av följande policies och koder företaget har på plats:

 • Kollektivavtal – Ja, merparten av gruppbolagen har kollektivavtal
 • Uppförandekod – Ja
 • Jämställdhetspolicy – Ja, som en del av uppförandekoden
 • Antikorruptionspolicy – Ja, som en del av uppförandekoden

Board of Directors

Adam Samuelsson

Working Chairman

Education: Harvard Business School, MBA; Stockholm School of Economics, MSc Finance and Economics

Other roles: Chairman of EKAB Elkraftservice Aktiebolag, PamTot Holding AB and Idun Retail Services AB and various board assignments in Idun’s subsidiaries. Board member of OLT Holding AB, LOT Holding AB, Storskarven AB och BTG Holding AB

Prior roles during the last five years: CEO and board member of Idun Industrier AB (publ) and chairman of Täby Airmaintenance Aktiebolag. Board member of Bufab AB (publ), Idun Aviation Services AB and Industriutvecklingsfonden Fond 1 AB

Shares in Idun: 3,310,240 series A shares and 127,280 series B shares (through company)

Dependent in relation to Idun and its key managment, dependent in relation to major shareholders

Ludwig Andreen

Board Member

Education: University of Lund, MSc in Business Administration

Other roles: Board Member of Luliem Capital AB, Aristotracks AB and Deputy Board Member of Beachroad Music Production AB and Aristo Capital AG

Prior roles during the last five years: -

Shares in Idun: 1,206,201 shares of series B (through company)

Independent in relation to Idun and its key management, dependent in relation to major shareholders

Christina Fagerberg

Board Member

Education: Stockholm School of Economics, MSc

Other roles: Chairman of Fagerberg & Dellby AB, Fagerberg & Dellby Fond I AB and Fagerberg och Dellby Fond I Invest AB. Board member of Västanholmen Aktiebolag and Trädgårdsholmen AB, and Deputy Board Member of JulHan Aktiebolag

Prior roles during the last five years: Board Member of Yrkesakademin AB, YA-bolagen AB, BIG BAG Group AB, BIG BAG AB, Enskede Transport & Logistik AB, Hagströmska Holding AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Kopparakademin AB, Vitrio AB and Malakit AB

Shares in Idun: 43,800 series B shares

Independent in relation to Idun and key management, independent in relation to major shareholders

Johan Lindqvist

Board Member

Education: 4-year Technical upper secondary school

Other roles: CEO and Board member of Bufab Sweden AB. Chairman of Hallborn Metall AB, Rudhäll Industri AB, BUMAX AB, Magnetfabriken AB and Bufab Lann AB, and Board member of Bufab International AB

Prior roles during the last five years: Chairman of Ejvo Mekaniska Verkstad AB and Bufab Kit Aktiebolag

Shares in Idun: -

Independent in relation to Idun and its management; independent in relation to major shareholders

Gunnar Tindberg

Board Member

Education: Engineer

Other roles: CEO and Board member of GT InduTechnologies AB

Prior roles during the last five years: Chairman of Idun Industrier AB (publ), Board Member of PamTot Holding AB, Bufab AB (publ) and Intermercato AB

Shares in Idun: 70,162 series B shares

Independent in relation to Idun and its management; independent in relation to major shareholders

Management

Karl-Emil Engström

Chief Executive Officer

Education: University of Stockholm, MSc Business Administration

Other roles: Chairman of BIA Härdplast AB, Eugen Wiberger AB and Dalmex AB, board member of KEMIL AB and various board assignments in Idun’s subsidiaries

Prior roles during the last five years: Director of MVI Advisors AB, MVI Fund I AB, MVI Equity AB, board member of Lakers Group AB, TeleLarm Stockholm AB, Säkerhetsresurs i Stockholm AB, Punctum Lås & Larm AB, Pumpsnabben AB and J.Lohall AB (previous Pumpgruppen AB). Interim CFO, board member and deputy board member of Great Security Holding AB

Shares in Idun: 140,000 series B shares

Henrik Mella

Chief Operating Officer

Education: Stockholm School of Economics, MSc of Business and Economics

Other roles: Chairman of Intermercato AB, AB Lennart Månsson International (LMI), Norotec AB, Sjöbergs Workbenches AB, Turab, Turbin- och Regulatorservice AB and Culina Products AB, and various board assignments in Idun’s subsidiaries. Board member of Almali Affärsutveckling AB

Prior roles during the last five years: -

Shares in Idun: 198,630 series B shares (through company)

Oskar Samuelsson

Chief Financial Officer

Education: Gothenburg School of Business, Economics and Law, MSc Accounting and Controlling

Other roles: Chairman of Nils Hafstens Stiftelse. Board member of Turab, Turbin- och Regulatorservice AB and Culina Products AB, and various board assignments in Idun’s subsidiaries

Prior roles during the last five years: CFO of Geomek Stockholms Geomekaniska AB and Vesper Group AB. Second Deputy Chairman of Riksförbundet Sveriges 4H

Shares in Idun: 80,000 series B shares

Jonas Sandström Estmalm

Chief Investment Officer

Education: Gothenburg School of Business, Economics and Law, Bachelor of Science in Business Administration, Industrial and Financial Management

Other roles: Chairman of Plastprint i Bredaryd Aktiebolag, R Kjellbergs Plast AB and Ståthöga MA Teknik AB, and various board assignments in Idun’s subsidiaries. CEO and board member of Sandmalm AB

Prior roles during the last five years: Chief Financial Officer of Idun Industrier AB (publ), Chairman of Sandmalm AB, board member of Täby Airmaintenance Aktiebolag, deputy board member of Idun Aviation Services AB and associate of Bond Sandström Handelsbolag

Shares in Idun: 268,060 series B shares (through company)

Adam Samuelsson

Working chairman

Education: Harvard Business School, MBA; Stockholm School of Economics, MSc Finance and Economics

Other roles: Chairman of EKAB Elkraftservice Aktiebolag, PamTot Holding AB and Idun Retail Services AB and various board assignments in Idun’s subsidiaries. Board member of OLT Holding AB, LOT Holding AB, Storskarven AB och BTG Holding AB

Prior roles during the last five years: CEO and board member of Idun Industrier AB (publ) and chairman of Täby Airmaintenance Aktiebolag. Board member of Bufab AB (publ), Idun Aviation Services AB and Industriutvecklingsfonden Fond 1 AB

Shares in Idun: 3,310,240 series A shares and 127,280 series B shares (through company)

Dependent in relation to Idun and its key managment, dependent in relation to major shareholders

Auditor and Certified Adviser

AUDITOR

PwC was appointed at the AGM in April, 2021, until the next AGM in 2022. Peter Kangas is the Auditor in charge.

Address
PwC Sverige, Box 4070, SE-131 04 Nacka

CERTIFIED ADVISER

Idun’s Certified Adviser is Avanza Bank AB, ca@avanza.se, +46 (0)8 562 250 00

Adress
Avanza Bank AB, Regeringsgatan 103, SE-111 39 Stockholm

Shareholders

Owner Series A Series B Capital% Votes%
BTG Holding AB 3,310,240 127,280 32.3% 82.2%
Aristo Capital AG   809,510 7.6% 2.0%
UMR Invest AB   755,705 7.1% 1.9%
Mindustri AB   630,560 5.9% 1.6%
Omar Alghanim   630,540 5.9% 1.6%
Alcur Fonder   468,388 4.4% 1.2%
Luliem Capital AB   396,691 3.7% 1.0%
Cliens Kapitalförvaltning   348,838 3.3% 0.9%
Investment AB Spiltan   347,669 3.3% 0.9%
Handelsbanken Fonder   314,378 3.0% 0.8%
Ten largest shareholders 3,310,240 4,829,559 76.5% 93.8%
Residual   2,503,008 23.5% 6.2%
Total 3,310,240 7,332,567 100.0% 100.0%
As of 06/30/2021        

IPO

Disclaimer

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Idun Industrier AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. Du uppmanas att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker få åtkomst till denna begränsade information. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats är endast avsedd för, och får enbart åtkommas av, distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.

Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktierna som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Värdepapperen har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen kan utgöra en brottslig handling i USA.

I Storbritannien får informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats distribueras och riktas endast till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka informationen och dokumenten lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt (”Relevanta Personer”). Informationen på denna del av Bolagets webbplats riktar sig endast till Relevanta Personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är Relevanta Personer.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra jurisdiktioner än Sverige. I andra medlemsländer i EES i vilka Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) gäller, direkt eller genom implementering, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av Värdepapperen kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är obehörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats, eller om du är tveksam huruvida du är behörig att ta del av denna information och dessa dokument, vänligen lämna denna del av Bolagets webbplats.

Härmed bekräftar jag att:

•Jag inte befinner mig i, eller har hemvist i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika;

• Jag är behörig att ta del av information och dokumentation som finns på den här delen av webbplatsen utan några legala restriktioner och utan att Bolaget behöver vidta några åtgärder;

• Jag inte kommer att överföra eller sända information från den här webbplatsen till publikationer med spridning i USA; och

• Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.Bond

No action is being taken in any jurisdiction that would or is intended to permit a public offering of the bonds or the possession, circulation or distribution of any document or other material relating to Idun or the Bonds in any jurisdiction other than Sweden, where action for that purpose is required. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about, and to observe, such restrictions.

The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and are subject to U.S. tax law requirements. The Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States of America or to, or for the account or benefit of, U.S. persons.IR-kontakter

Karl-Emil Engström

CEO

 • Phone: 070 - 821 70 74
 • Email: karl-emil.engstrom@idun.com

Oskar Samuelsson

CFO

 • Phone: 070 – 966 13 25
 • Email: oskar.samuelsson@idun.com

Subscribe