Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Tidigare finansiella rapporter

Delårsrapport januari - september 2019

Ladda ner rapporten

Årsredovisning 2019

Ladda ner rapporten

Årsredovisning 2018

Ladda ner rapporten

Årsredovisning 2017

Ladda ner rapporten

Årsredovisning 2016

Ladda ner rapporten

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023

Publicerad den 6 mars 2024

Årsredovisning 2023

Publicerad den 28 mars 2024

Delårsrapport januari till mars 2024

Publicerad den 3 maj 2024

Bolagsstämma

Den 8 maj 2024 klockan 10:00

Delårsrapport januari till juni 2024

Publiceras den 20 augusti 2024

Delårsrapport januari till september 2024

Publiceras den 5 november 2024

Bokslutskommuniké 2024

Publiceras den 5 mars 2025

Finansiella mål

 • Iduns målsättning är att den genomsnittliga tillväxten i rörelseresultatet EBITA ska uppgå till minst 15 procent per år, där i genomsnitt omkring 5 procent av tillväxten ska vara organisk tillväxt, och överskjutande del från företagsförvärv
 • Idun har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ska understiga 3,5x över tid
 • Idungruppens vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska primärt återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nyförvärv av Gruppbolag. Idun har som målsättning att dela ut högst 10 procent av årets resultat justerat för goodwillavskrivningar

Bolagsordning

Idun Industrier AB (publ)
(org nr 556924-7009)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Idun Industrier AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier, och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva rådgivning rörande finansiering, redovisning, företagsekonomi och relaterade områden, samt upplåta lokaler.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 7 000 000 och till högst 28 000 000.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, med lägst noll och högst sju suppleanter.

§ 8 Revisor
Bolaget ska ha en eller två revisorer. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

§ 10 Rätt att delta i bolagsstämma
Den som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11 Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelseledamöter och revisorer; och
 11. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Olika aktieslag
Bolagets aktier ska kunna utges i två klasser, klass A och klass B. Aktie av klass A ska medföra tio röster och aktier av klass B ska medföra en röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom ska ägare av aktier av klass A och klass B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 13 Omvandlingsförbehåll
Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av aktieägarens innehav av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. En majoritet representerande mer än hälften av samtliga aktier av serie A har därtill rätt att påfordra att samtliga utgivna aktier av serie A omvandlas till aktier av Serie B, eller att en viss andel av samtliga aktier av serie A omvandlas till aktier av Serie B. Vid omvandling som avser en viss andel av samtliga aktier av serie A ska omvandling ske pro rata i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier av Serie A. Begäran om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlas. Styrelsen ska inom tre månader från begäran om omvandling behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 15 Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Hållbarhet och uppförandekod

UPPFÖRANDEKOD

Uppförandekoden för Idun gäller för alla bolag och anställda inom gruppen. Denna kod beskriver hur vi förväntar oss att chefer, anställda och leverantörer ska arbeta och följa internationella konventioner kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och principer gällande hållbarhet, antikorruption och bolagsstyrning. Koden är tänkt att tjäna som vägledning för våra anställda. Utvärdering och omformning av koden sker på koncernnivå.

Grundläggande principer för Idun

 • Följa lokala lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma
 • Stimulera och uppmuntra hållbar affärsutveckling i riktlinjer, beslut och aktiviteter
 • Implementera denna uppförandekod i våra interna processer

Värderingar

 • Affärsprinciper - Idun tror på långsiktighet och det är viktigt med god affärssed och att anställda agerar etiskt i sitt arbete och i relationer med våra intressenter och samhället
 • Mänskliga rättigheter – Idun tror på att anställda, samarbetspartners och andra intressenter ska behandlas jämlikt och med respekt
 • Hållbarhet – Idun tror att hållbar affärsutveckling är en nyckel till vår fortsatta verksamhet
 • Ansvar – Det är alla anställdas ansvar att följa lokala lagar, god affärssed och denna kod

Hållbarhetsarbete

Det övergripande målet med Iduns hållbarhetsarbete är att bidra till och stötta ett långsiktigt hållbart samhälle. Idun och våra gruppbolag ska följa och agera i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom försöka integrera nedan punkter i våra interna processer och för att minska vårt avtryck försöker vi:

 • Erbjuda produkter till våra kunder som består av återvinningsbart material och utan skadliga tillsatser. För att uppnå detta mål behöver vi ha en kontinuerlig dialog med våra kunder och leverantörer
 • Köpa in och främja en hållbar leverantörskedja för att begränsa miljöpåverkan på samhället
 • Främja miljöansvar genom att uppmuntra våra leverantörer och kunder att ansluta sig till internationella initiativ för att främja ett hållbart samhälle
 • Optimera energiförbrukningen, inte bara i vår egen produktion och transporter, utan också genom att utveckla energisnåla lösningar för våra kunder
 • Arbeta för att begränsa miljöpåverkan när det gäller vårt avfall och våra utsläpp i luften
 • Utbilda våra medarbetare i miljöfrågor
 • Arbeta med att minska vår negativa miljöpåverkan i våra processer
 • Välja logistikpartners som bedriver sin verksamhet hållbart och i linje med vårt eget arbete och våra mål

Mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter

 • Idun stödjer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter. Alla individer ska bemötas med respekt för deras värdighet och integritet, och samma möjligheter ska gälla för alla oavsett etnicitet, nationalitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, politisk åsikt, funktionsnedsättning, ålder eller annan grund som åtnjuter skydd enligt tillämplig lag
 • Idun accepterar inte någon form av mental eller fysisk bestraffning, hot om bestraffning, diskriminering, mobbning, sexuella eller andra former av trakasserier
 • Idun tar starkt avstånd från alla former av tvångsarbete inklusive slaveri, straffarbete, människohandel och barnarbete
 • Den anställde ska ges möjlighet till årligt utvecklingssamtal. Ansvaret för genomförandet av utvecklingssamtalet är delat mellan den anställde och chef
 • Kompensation ska vara konkurrenskraftig och engagemang samt ansvar ska belönas
 • Dialogen mellan den anställde och chef ska vara öppen och transparent
 • Våra chefer ska agera respektfullt, ta ansvar och agera vid behov
 • Vi strävar efter en säker och trevlig arbetsmiljö med balans mellan yrkesliv och privatliv
 • Vi förväntar sig att alla medarbetare infinner sig på arbetet nyktra och opåverkade, och måste därför avstå från allt alkohol- eller drogmissbruk som kan påverka deras arbete
 • Våra medarbetare är fria att ansluta sig till eller starta en förening, att organisera sig och att förhandla, kollektivt eller individuellt. Inga medarbetare ska riskera trakasserier eller repressalier för att utöva dessa rättigheter
 • Vi behandlar människor rättvist, accepterar inte diskriminering, främjar mångfald, bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt och stöder våra anställdas rätt att organisera sig. Vi följer också lagar, förordningar och riktlinjer

Antikorruption

 • Vi har nolltolerans mot alla former av korruption, såsom olagliga betalningar, mutor, kickbacks eller andra tvivelaktiga stimulanser för att påverka någon affärstransaktion
 • Vi förväntar oss att alla anställda ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar på alla platser där vi bedriver verksamhet
 • Misstankar om korruption skall alltid utredas och polisanmälas
 • Alla medarbetare ska bedriva vår affärsverksamhet på ett lagligt och etiskt sätt
 • Vi vill att våra samarbetspartners ska veta att vi bedriver vår verksamhet med nolltolerans för korruption. En praxis som strider mot våra riktlinjer kan anses vara acceptabel i ett visst land men det betyder inte att det är acceptabelt för Idun

Informationsgivning och kommunikation

Bolagets kommunikation har som övergripande mål att stärka förtroendet för bolaget och dess ledning. En väl fungerande kommunikation befrämjar bolagets affärsverksamhet genom att:

 • Stärka förtroendet för affärsidé, mål och strategier
 • Öka kunskapen om vår verksamhet och våra gruppbolag
 • Förse finansmarknaden med kunskap så att det finansiella instrumentets kurs rättvist återspeglar bolagets kvaliteter och värden
 • Stärka förtroendet för ledning, medarbetare och ägare
 • Engagera de anställda i företagets utveckling
 • Underlätta rekrytering av nyckelmedarbetare

Huvudregeln för Iduns informationsgivning är att bolaget så snart som möjligt ska informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör bolaget och att sådan information ska offentliggöras till samtliga målgrupper samtidigt

Samtliga medarbetare förväntas hantera all företagsinformation varsamt. Om de inte med säkerhet vet att viss information inte är kurspåverkande eller har offentliggjorts, får de inte sprida information om Idun eller gruppen. Mer information finns i Iduns fullständiga informationspolicy

Visselblåsning

Det övergripande syftet är att uppmuntra medarbetare att rapportera ärenden utan risk för diskriminering eller bestraffning. Detta ger medarbetare möjligt att uppmärksamma allvarlig oro om de har om något som berör Idun eller gruppen, snarare än att förbise ett problem eller söka en lösning på problemet utanför gruppen. Idun uppmuntrar våra medarbetare att leva upp till detta genom:

 • Uppgiftslämning; möjlighet att uppmärksamma ledningen på eventuellt illegalt och oetiskt beteende

Idun ska skydda alla medarbetare som väljer att avslöja eller väcker oro om medarbetaren:

 • Avslöjar informationen i god tro
 • Tror att det i all väsentlighet är sant
 • Inte handlar uppsåtligt eller gör falska anklagelser
 • Inte söker någon personlig eller ekonomisk vinning
 • Idun ska också hantera all information med förtrolighet och anonymitet

För att avge en rapport eller lämna ett tips, vänligen kontakta Oskar Samuelsson, som är ansvarig för visselblåsning på Idun, via e-post: oskar.samuelsson@idun.com eller via telefon: +46 70 966 13 25. Rapporter och tips kan lämnas anonymt om så önskas.


FRÅGOR OCH SVAR INOM HÅLLBARHET

Vi får en del hållbarhetsfrågor från investerare och för att underlätta investerares analys av vårt hållbarhetsarbete har vi sammanställt svar på ett antal frågor. Frågorna är tagna från Carnegies och Spiltans gemensamma initiativ ”Frågor till emittenter av företagsobligationer”.

Allmänt industrin

• Vilka är de tre största hållbarhetsrelaterade utmaningarna i er bransch och beskriv kort processen att identifiera dessa?

 1. Hållbarhetsstyrning i en decentraliserad bolagsgrupp
 2. Miljö- och klimatpåverkan
 3. Att erbjuda en trygg och jämlik arbetsplats för samtliga koncernmedarbetare

Bolagets ledning genomförde ett arbete där flertalet utmaningar identifierades och ovan bedömdes som de största utmaningarna.

• Har (företaget) vetenskapsbaserade mål, rapporterar till CDP eller engagerar sig i andra relevanta hållbarhetsinitiativ?

 1. Vetenskapsbaserade mål: Nej
 2. CDP: Nej
 3. Andra hållbarhetsinitiativ: Ja. Flertalet gruppbolag har pågående initiativ och arbeten för att förbättra hållbarhetsaspekter i sin verksamhet

• Har ni gjort några preliminära bedömningar av företaget i förhållande till EU-taxonomin? Om så är fallet, vad blev resultatet?

Nej

Miljö

• Lista företagets tre primära risker relaterade till klimatförändringar och lista, om några, företagets klimatrelaterade möjligheter:

Idun har inte identifierat någon enskild stor risk vad gäller klimatförändringar som bedöms kunna negativt påverka bolagets omvärld eller verksamhet på kort eller medellång sikt. Vissa företag använder i sin produktion oljebaserade produkter, men ersätter dessa successivt där det är möjligt med exempelvis återvunna eller mer miljövänliga alternativ. Vissa gruppbolag har ett erbjudande som är starkare än alternativen ur hållbarhetsperspektivet, vilket utgör hållbarhetsmässiga möjligheter (t.ex. TURAB – förnyelsebar elproduktion/vattenkraft och BIA – slam- och oljeavskiljare).

 1. Risker kopplat till klimatförändringar är exempelvis att efterfrågan på produkter och tjänster kan komma att förändras till följd av inträffade eller förväntade klimatförändringar.
 2. Klimatförändringar kan även medföra förändrad lagstiftning som kan påverka våra bolag.
 3. En tredje risk kopplat till området är att bolag som inte lyckas förändras i takt med förändrade marknadsförutsättningar sannolikt kommer förlora i konkurrenskraft och efterfrågan.

Andra klimatrelaterade möjligheter

 1. Investeringar i företag med hållbara affärsmodeller
 2. Göra befintliga gruppbolags produkter och tjänster mer hållbara
 3. Ta tillvara på den starkt ökande efterfrågan i samhället på produkter och tjänster som bidrar positivt till utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv

• Har företaget några klimatrelaterade investeringar?

Kontinuerligt görs klimatrelaterade investeringar i våra gruppbolag. Allt ifrån att producera i mer hållbara material till t.ex. mer resurseffektiv energianvändning, byte av energislag vad gäller t.ex. uppvärmning, investeringar i elproduktion (t.ex. solpaneler som skett i ett flertal bolag, och andra initiativ för att förbättra energiförsörjningen i bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv), systematiskt arbete med att sänka utsläppsnivåer och miljöpåverkan av olika slag. Frågan är prioriterad och vi gör varje år klimatrelaterade investeringar.

• Cirkulär ekonomi: Hur hanteras inköp och avfall? Bygger företagets verksamhet på någon tillgång eller resurs som det rådet brist på? Om ja, vilka åtgärder vidtas för att undvika att bristen blir ännu större?

Vissa av våra bolag har en miljöcertifiering (ISO 14001) och för bolagen där inköp och avfall bedöms väsentligt så tas inköp och avfall upp. På koncernnivå har vi i dagsläget inte denna information översiktligt sammanställd.

Affärsområde Tillverkning består av tio bolag som främst bedriver tillverkning av industriprodukter som framställs med insatsvaror som t.ex. metall, plast och trä. Inget av bolagen är i hög grad beroende av någon råvara som det råder generell brist på. Emellertid är ett effektivt resursutnyttjande centralt för att brister inte skall uppstå, och för att t.ex. en verksamhets klimatavtryck skall bli så begränsat som möjligt. Vi har en rad processer och aktiviteter igång som rör substitution (t.ex. substitution av plastmassa tillverkad på basis av fossila råmaterial, till fördel för olika typer av bioplaster och återvunnen plast) och återanvändning av material (t.ex. Orrtorp Granit som är gruppbolaget BIA:s registrerade varumärke för återvunnet råmaterial från egen och extern produktion som nyttjas som insatsvara och därmed reducerar spill).

• Transitionsrelaterade risker: Ser företaget några risker eller möjligheter till följd av övergången till ett koldioxidneutralt samhälle? Finns det någon risk för att företagets kunderbjudande påverkas negativt? Om ja, är företaget väl positionerat för att hantera den risken?

Vår decentraliserade styrmodell ger oss ofta möjlighet att snabbat ställa om efter förändrade omvärlds- eller marknadsförutsättningar. Vi ser att vi genom styrmodellen kan agera snabbare än vissa av våra konkurrenter och på så sätt stärka vårt erbjudande.

Då Idun genom gruppbolagen erbjuder ett brett produkt- och tjänsteutbud, bedömer Idun att vi har större möjligheter än vissa konkurrenter med ett mer fokuserat produkt- och/eller tjänsteutbud att hantera transitionsrelaterade risker.

Flertalet verksamheter har möjligheter att dra nytta av övergången mot ett mer koldioxidneutralt samhälle, som exempelvis TURAB som renoverar och nytillverkar vattenkraftsturbiner för fossilfri energiproduktion. Flertalet verksamheter är också utsatta för risker inom området, som exempelvis Plastprint där trots ökande andel bio- och returmaterial i produkterna och en hållbarare tillverkning än de allra flesta alternativen kan möta ökad skepsis mot plast generellt, eller där kunden inte förstår skillnaden.

• Redovisa scope 1, 2 & 3 enligt GHG. Om inte tillgängligt, har ni en tidsplan för när ni ska börja rapportera?

Idun klimatredovisar inte enligt GHG idag, men har som målsättning att redovisa scope 1, 2 och 3 inom två år.

• Har företaget satt som mål att bli klimatneutralt? Om så är fallet, hur har ni definierat koldioxidneutralitet?

Nej

• Lista företagets främsta sätt att göra en positiv miljöpåverkan eller minimera negativ miljöpåverkan, ange också relevant Globalt mål. Hur stor andel av försäljningen kan direkt kopplas till utvalda Globala mål?

Flera av Iduns gruppbolag tillverkar produkter och/eller erbjuder tjänster som direkt bidrar med att minska utsläpp av växthusgaser och/eller på andra sätt har en positiv miljöpåverkan. Omkring 50% av TURAB:s omsättning kommer från service, underhåll och renovering av befintliga vattenkraftsinstallationer. Ofta kan TURAB genom att renovera (ofta återställa renoverad turbin eller relaterad utrustning i nyskick) en befintlig föråldrad installation undvika större miljöingrepp. Nyinstallationer med standardturbiner kan medföra t.ex. att hela byggnaden behöver rivas och ersättas. Även på nyproduktionssidan finns samma effekt, där den nya turbinen skräddarsys för att passa befintlig byggnad och installation (snarare än att använda en standardturbin). Efterfrågan på grön energi stiger dramatiskt, och vattenkraften är en viktig komponent inom svensk fossilfri energiproduktion och för energibalansen. Det rör sig uteslutande om en ersättningsmarknad där befintliga installationer ersätts, (snarare än nyetablering eller exploatering av orörda vattendrag). Prowash var först i Sverige med att introducera Svanenmärkt biltvätt där vatten återanvänds och renas. Bolaget har lång historik som visar att vattenkvaliteten ofta förbättras när bolaget tar över en anläggning från en alternativ leverantör. BIA Härdplasts oljeavskiljare fångar upp fossila bränslen som spills från fordon och går ner i dagvattnet. Intermercato tillverkar kranvågar som används inom bland annat materialhantering och återvinning, där man vet hur mycket material som har lastats på lastbilen med hög precision och under rörelse, vilket leder till effektivare materialhantering och högre resursutnyttjande. Idun har inte kopplat arbetet till de Globala målen.

Socialt

• Har företaget historiskt haft problem med arbetsmiljöolyckor? Om ja, hur har de följts upp? Vilka preventiva åtgärder vidtas?

Våra gruppbolag har inte haft några allvarliga problem med arbetsmiljöolyckor. Under 2023 anmäldes totalt en olyckor till Arbetsmiljöverket. För 2022 två olyckor, 2021 inga olyckor, 2020 två olyckor. Skyddsronder på våra gruppbolag dokumenteras och allvarliga brister åtgärdas.

• Om tillämpligt, ange företagets mål för jämställdhet mellan kön och kulturell jämställdhet och ange den relevanta uppdelningen av män/kvinnor på alla nivåer i företaget, särskilt styrelsen och ledningsgruppen.

Idun har inte satt någon målsättning på detta område.

 • Styrelse – 20% kvinnor (en kvinna och fyra män)
 • Ledning – 0% kvinnor (fyra män)
 • Alla anställda – 21% kvinnor (190 kvinnor och 698 män)

Ovan sammanställning avser år 2023.

• Bedriver företaget några samhällsengagemang, utöver de som har direkt koppling till verksamheten?

Flertalet av våra gruppbolag stöttar exempelvis lokalt föreningsliv och sociala initiativ, t.ex. idrottsklubbar. Därutöver har Idun centralt årligen sedan 2015 stöttat Läkare utan Gränser ekonomiskt som ”Företagspartner”. Vissa av gruppbolagen har också individuellt stöttat exempelvis Läkare utan Gränser.

• Hur ofta revideras företagets leverantörer? Hur ofta genomför företaget revisioner av sina leverantörer? Hur ofta upptäcker ni incidenter som inte följer er uppförandekod?

I dagsläget finns ingen uppförandekod för leverantörer, men Idun har för avsikt att införa en uppförandekod på sikt. Våra gruppbolag genomför leverantörsbesök och genomlysningar och där har inte uppkommit några större brister i relation till leverantörer.

Governance

• Får samtliga medarbetare kontinuerlig utbildning om antikorruption? Finns det en extern visselblåsarfunktion? Finns några pågående eller historiska incidenter avseende korruption, kartellbildning eller annan oetisk affärsverksamhet? Vilka preventiva åtgärder vidtas?

Alla på moderbolaget genomför årlig utbildning inom antikorruption.

Iduns visselblåsningsfunktion hanteras i dagsläget av finanschefen på moderbolaget. Bolaget överväger att införa en extern visselblåsarfunktion.

• Företagets skatterättsliga hemvist:

Moderbolaget har Sverige som skatterättslig hemvist då Idun främst är verksamt i Sverige och investerar i svenska kvalitetsbolag. Några av gruppbolagen har utländska dotterbolag och då beskattas dotterbolagens vinster i länderna där de är verksamma. Utöver Sverige, så bedrivs verksamhet i dotterbolag i Norge, Finland, Lettland, Frankrike, Litauen och Hong Kong.

• Finns det oberoende ledamöter i styrelsen?

Ja, tre av fem ledamöter i styrelsen är oberoende dels till större aktieägare, dels till bolagets ledning.

• Ange om och i så fall i vilken omfattning företaget bedriver närståendetransaktioner.

Alla materiella närståendetransaktioner presenteras i årsredovisningen för bolaget.

• Vilka nyckeltal styr ersättningen till ledningen (inkluderas hållbarhet och mångfaldsmål)?

Ersättningsnivåerna för VD och ledning ligger i linje med övriga branschkollegor. I moderbolaget finns ingen resultatberoende ersättning utan ersättningen är fast månadslön med årlig revision. VD och lednings övergripande mål är leverera på bolagets finansiella mål. Idun tillämpar i högre utsträckning än sina branschkollegor den så kallade ”pilotskolan”, vilken innebär att koncernens nyckelmedarbetare erbjuds att bli, och är, delägare i verksamheten (aktieägare). Detta innebär sannolikt på övergripande nivå att kontanta ersättningsnivåer och bonusutbetalningar är lägre än många branschkollegor då en betydande del av potentialen till personlig värdetillväxt ligger i delägarskapet, vilket är en hörnsten i vår investeringsfilosofi. Därigenom skapas också i högre utsträckning gemensamma intressen mellan bolagsledningen och de externa aktieägarna.

• Beskriv företagets process för uppföljning och rapportering av ESG-frågor och prestationer till ledande befattningshavare/styrelsen. Bekräfta vilka nyckeltal som övervakas (om några) och hur ofta rapportering görs.

Givet hur litet moderbolaget är finns ingen enskild hållbarhetsansvarig, utan det är en viktig fråga för samtliga sex anställda i moderbolaget. Finanschefen har en samordnande roll för hållbarhetsarbetet på övergripande plan i gruppen och respektive gruppbolags styrelseordförande står som ansvarig för arbetet i respektive gruppbolag med uppföljning, aktiviteter, etc. Nyckeltal (i vissa fall ESG-kopplade) sätts i respektive gruppbolags styrelse, men någon central rapportering sker ej.

• Har ni skrivit på ett fackligt avtal:

Ja, merparten av våra gruppbolag har kollektivavtal.

Bolagsstämma

Styrelse

Adam Samuelsson

Arbetande styrelseordförande

Utbildning: Harvard Business School, MBA och Handelshögskolan i Stockholm, civilekonomexamen

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i EKAB Elkraftservice, Stegaföretagen och Idun Retail Services, samt diverse styrelseuppdrag i Iduns dotterbolag

Urval av tidigare roller: VD i Idun Industrier AB (publ). Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Bufab AB (publ). Styrelsemedlem och medlem i revisionsutskottet i Bulten AB (publ). Director, Nordic Capital. Analyst, Morgan Stanley

Innehav i Idun: 3 310 240 aktier av serie A och 127 414 aktier av serie B (genom bolag och närstående)

Styrelseledamot sedan 2013. Beroende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt beroende i relation till större aktieägare

Ludwig Andreen

Styrelseledamot

Utbildning: Lunds Universitet, Magisterutbildning i Ekonomi

Övriga nuvarande uppdrag: Investment Manager på Broviken Gruppen. Styrelseledamot i Luliem Capital och styrelsesuppleant i Aristo Capital

Urval av tidigare roller: SEB Investment Banking

Innehav i Idun: 1 206 201 aktier av serie B (genom bolag) och optioner att teckna 3 000 aktier av serie B

Styrelseledamot sedan 2013. Oberoende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, men beroende i relation till större aktieägare

Christina Fagerberg

Styrelseledamot

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm, Civilekonomexamen

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Orkla ASA. Styrelseordförande i Fagerberg & Dellby, Fagerberg & Dellby Fond I och Fagerberg och Dellby Fond I Invest

Urval av tidigare roller: Styrelseledamot i Yrkesakademin, BIG BAG Group och Hagströmska Gymnasiet

Innehav i Idun: 43 800 aktier av serie B och optioner att teckna 3 000 aktier av serie B

Styrelseledamot sedan 2018. Oberoende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt oberoende i relation till större aktieägare

Johan Lindqvist

Styrelseledamot

Utbildning: 4-årig Tekniskt Gymnasium

Övriga nuvarande uppdrag: Segmentchef North och vice VD i BUFAB, VD och styrelseledamot i Bufab Sweden. Styrelseordförande i Hallborn Metall, Rudhäll Industri, BUMAX, Magnetfabriken och Bufab Lann, samt ledamot i Bufab International

Urval av tidigare roller: Flera ledande positioner inom Bufabkoncernen sedan 1998. Tidigare erfarenheter från Skanska och Primo

Innehav i Idun: 1 000 aktier av serie B och optioner att teckna 1 000 aktier av serie B

Styrelseledamot sedan 2021. Oberoende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt oberoende i relation till större aktieägare

Gunnar Tindberg

Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör

Övriga nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot i GT InduTechnologies

Urval av tidigare roller: VD för Indutrade. Styrelseordförande i Idun Industrier AB (publ) och styrelseledamot i Bufab AB (publ)

Innehav i Idun: 70 162 aktier av serie B och optioner att teckna 3 000 aktier av serie B

Styrelseledamot sedan 2013. Oberoende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt oberoende i relation till större aktieägare

Koncernledning

Karl-Emil Engström

Verkställande direktör

Utbildning: Stockholms Universitet, magisterexamen i företagsekonomi

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Eugen Wiberger, P&L Nordic, Triton Valsteknik och diverse styrelseuppdrag i Iduns dotterbolag

Urval av tidigare roller: Director på MVI och styrelseledamot i Lakers Group AB. Interim CFO och styrelseledamot i Great Security Holding AB. Revisor och transaktionsrådgivare på Grant Thornton

Innehav i Idun: 140 000 aktier av serie B och optioner att teckna 15 200 aktier av serie B

Anställd sedan 2019

Richard Glückman

Affärsutvecklingschef

Utbildning: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, kandidatexamen i ekonomistryning

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i SMS Smart Media Solutions AB

Urval av tidigare roller: VD i SMS Smart Media Solutions AB. VD och styrelseledamot i Evoko Unlimited AB

Innehav i Idun: 15 000 aktier av serie B och optioner att teckna 15 000 aktier av serie B

Anställd sedan 2023

Henrik Mella

Rörelsechef

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm, MSc in Business and Economics

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Intermercato, Lennart Månsson International (LMI), Norotec, Sjöbergs Workbenches, Turab, Turbin- och Regulatorservice och Culina Products samt diverse styrelseuppdrag i Iduns dotterbolag

Urval av tidigare roller: VD för Cale Group, landschef för ASSA Abloy Ryssland, stabsfunktion på Husqvarna och konsult på McKinsey

Innehav i Idun: 173 630 aktier av serie B och optioner att teckna 19 000 aktier av serie B (genom bolag)

Anställd sedan 2017

Oskar Samuelsson

Finanschef

Utbildning: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Master i redovisning och ekonomistyrning

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i 2B Best Business, styrelseledamot i Turab, Turbin- och Regulatorservice, Stegaföretagen och Culina Products, samt diverse styrelseuppdrag i Iduns dotterbolag

Urval av tidigare roller: CFO för Geomek Stockholms Geomekaniska och Vesper Group. Konsult på Deloitte

Innehav i Idun: 80 000 aktier av serie B och optioner att teckna 7 500 aktier av serie B

Anställd sedan 2018

Jonas Sandström Estmalm

Investeringchef

Utbildning: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Bachelor of Science in Business Administration, Industrial and Financial Management

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Prident AB, R Kjellbergs Plast, ILEMA Miljöanalys och Ståthöga MA Teknik, samt diverse styrelseuppdrag i Iduns dotterbolag

Urval av tidigare roller: Finanschef Idun Industrier AB (publ) och styrelseledamot Täby Airmaintenance. Transaktionsrådgivare på Grant Thornton

Innehav i Idun: 220 060 aktier av serie B (genom bolag) och optioner att teckna 12 000 aktier av serie B

Anställd sedan 2014

Adam Samuelsson

Arbetande styrelseordförande

Utbildning: Harvard Business School, MBA och Handelshögskolan i Stockholm, civilekonomexamen

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i EKAB Elkraftservice, Stegaföretagen och Idun Retail Services, samt diverse styrelseuppdrag i Iduns dotterbolag

Urval av tidigare roller: VD i Idun Industrier AB (publ). Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Bufab AB (publ). Styrelsemedlem och medlem i revisionsutskottet i Bulten AB (publ). Director, Nordic Capital. Analyst, Morgan Stanley

Innehav i Idun: 3 310 240 aktier av serie A och 127 414 aktier av serie B (genom bolag och närstående)

Styrelseledamot sedan 2013. Beroende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt beroende i relation till större aktieägare

Revisor och Certified Adviser

REVISOR

PwC valdes vid årsstämman i maj 2024, fram till och med årsstämman 2025. Henrik Boman är ansvarig revisor.

Adress
PwC Sverige, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm

CERTIFIED ADVISER

Iduns Certified Adviser är Avanza Bank AB, ca@avanza.se, +46 (0)8 562 250 00

Adress
Avanza Bank AB, Regeringsgatan 103, 111 39 Stockholm

Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Kapital% Röster%
BTG Holding AB 3 310 240 127 279 32,3% 82,2%
Aristo Capital AG   809 510 7,6% 2,0%
UMR Invest AB   655 705 6,2% 1,6%
Omar Alghanim   631 790 5,9% 1,6%
Mindustri AB   630 560 5,9% 1,6%
Alcur Fonder   501 717 4,7% 1,2%
Avanza Pension   451 434 4,2% 1,1%
Luliem Capital AB   396 691 3,7% 1,0%
Protector Forsikring ASA   250 000 2,3% 0,6%
Cliens Kapitalförvaltning   248 838 2,3% 0,6%
Tio största aktieägarna 3 310 240 4 703 524 75,3% 93,5%
Övriga aktieägare   2 629 043 24,7% 6,5%
Totalt 3 310 240 7 332 567 100,0% 100,0%
Per 28 mars 2024        

Bolagsstruktur

Bolag Org.nr. Land Ägarandel Indirekt ägarandel Förvärvad
Idun Industrier AB (publ) 556924-7009 SE     mar-13
Stegaföretagen AB 556974-9517 SE 49% 49% aug-14
◦Prowash Sverige AB 556788-6402 SE 100% 49% aug-14
◦◦Washtec Sverige AB 556461-2447 SE 100% 49% aug-14
◦Formac Production AB 556601-9831 SE 100% 49% feb-17
◦◦Formac AS 926716336 NO 100% 49% mar-21
◦Prowash Oy 0792340-6 FI 95% 46% jun-17
◦BS Kemi Aktiebolag 556524-4760 SE 80% 39% okt-18
◦◦Havoline Förvaltnings AB 556708-5708 SE 100% 39% feb-23
◦◦◦Havoline Kemi AB 556423-3400 SE 100% 39% feb-23
◦Alcon Högtryckstvättar Aktiebolag 556562-2940 SE 100% 49% apr-19
◦LP Lastbilstvätt AB 556932-4550 SE 80% 39% jun-21
◦◦LP Lastbilstvätt Fastighets AB 559429-6310 SE 100% 39% apr-23
◦◦LP Lastbilstvätt Vara AB 556758-8651 SE 100% 39% jun-23
◦◦Qways AB 559081-7515 SE 100% 39% mar-24
Idun Power Services AB 559005-4341 SE 90% 90% apr-15
◦EKAB Elkraftservice Aktiebolag 556379-8130 SE 90% 81% apr-15
Idun Attachments AB 559037-7650 SE 100% 100% dec-15
◦Intermercato AB 556417-8811 SE 70% 70% dec-15
◦◦T.I.G.E.R. SIA 40003333171 LV 77% 54% dec-15
◦◦Intermercato France SAS 530128396 FR 90% 63% dec-15
Idun Retail Services AB 559061-3773 SE 89% 89% maj-16
◦Better Business Sweden AB 556523-0157 SE 100% 89% feb-22
◦◦PreCont Bevakning AB 556856-8793 SE 100% 89% maj-16
◦◦PC Mystery Shopping AB 556708-2085 SE 100% 89% maj-16
◦Pegasus Kontroll AS 977034116 NO 100% 89% apr-17
◦◦Pegasus Kompetanse AS 913422686 NO 100% 89% apr-17
Idun Agro AB 559114-6732 SE 95% 95% jun-17
◦Aktiebolaget Lennart Månsson International 556074-7585 SE 100% 95% jun-17
◦LMI Lager AB 556917-8188 SE 100% 95% jun-17
◦Norotec Holding AB 559104-3905 SE 64% 61% jun-19
◦◦Norotec AB 556777-1547 SE 100% 61% jun-19
Idun Specialty Components AB 559115-3381 SE 96% 96% jun-17
◦R Kjellbergs Plast AB 556919-2700 SE 95% 91% jun-17
◦Idun Uno AB 559137-4755 SE 95% 91% dec-17
◦Idun Åsen AB 559309-6034 SE 95% 91% mar-21
Idun Woodcraft AB 559144-5761 SE 97% 97% feb-18
◦Sjöbergs Workbenches AB 556085-1825 SE 100% 97% feb-18
Idun Hydropower AB 559157-4818 SE 94% 94% jul-18
◦Turab, Turbin- och Regulatorservice AB 556114-8643 SE 100% 94% jul-18
Idun 167 AB 559176-4088 SE 100% 100% okt-18
Idun Profile AB 559179-6080 SE 90% 90% nov-18
◦Prident Management AB 556487-8717 SE 100% 90% jan-19
◦◦Prident AB 556201-1261 SE 100% 90% jan-19
Idun Cleantech AB 559203-4143 SE 97% 97% apr-19
◦BIA Cleantech AB 556491-7002 SE 91% 88% maj-19
Idun Industrial Maintenance AB 559232-7901 SE 100% 100% dec-19
◦Ståthöga MA Teknik AB 556341-5297 SE 70% 70% jan-21
◦Stathoga AB 556657-2565 SE 100% 100% jan-21
Idun Mekaniska Komponenter AB 559288-7938 SE 96% 96% nov-20
◦Eugen Wiberger Aktiebolag 556183-5769 SE 71% 68% maj-21
◦◦Wiberger AS 931825038 NO 100% 68% jun-23
Idun Meta AB 559314-2937 SE 99% 99% apr-21
◦Culina Products AB 559315-2704 SE 80% 79% maj-21
◦◦Molins Rostfria AB 556743-8386 SE 100% 79% maj-21
◦◦Nordic Tech Industry AB 556672-9454 SE 100% 79% maj-21
◦◦Conscisco AB 556621-0430 SE 100% 79% maj-21
◦◦◦UAB Metalo Koncepcija 225858560 LT 90% 71% maj-21
◦◦Main Capital (H.K.) Limited 944780 HK 100% 79% maj-21
◦◦Maskinkonstruktioner i Göteborg Aktiebolag 556064-1929 SE 77% 61% maj-22
◦◦ElektroTermo AB 556312-0558 SE 92% 73% jan-23
◦◦UV tech AB 556663-2633 SE 92% 73% jan-23
◦◦Agrum AB 556470-7429 SE 92% 73% jan-23
Idun Proto AB 559314-2804 SE 100% 100% apr-21
◦P&L Nordic AB 556353-2521 SE 70% 70% jun-21
Idun Industrial Components AB 559342-0762 SE 95% 95% okt-21
◦2 B Best Business AB 556665-6855 SE 70% 67% dec-21
Idun Process Industry AB 559380-7539 SE 100% 100% maj-22
◦Triton Valsteknik AB 556523-9810 SE 100% 100% jul-22
◦◦Löfman & Co Verkstad AB 556396-4708 SE 100% 100% jul-22
◦◦TLI Fastighet AB 559255-3662 SE 100% 100% jul-22
Idun Environmental Services AB 559383-6959 SE 94% 94% jun-22
◦ILEMA Miljöanalys Aktiebolag 556441-2491 SE 71% 67% jul-22
Idun Wood AB 559419-1636 SE 96% 96% jan-23
◦Fredahl Rydéns Holding AB 556828-7022 SE 76% 73% mar-23
◦◦Fredahl Aktiebolag 556217-5389 SE 100% 73% mar-23
◦◦◦Tommerup Heilskov ApS 52846714 DK 90% 65% mar-23
◦◦◦Trostrud-Freno AS 928909107 NO 95% 69% mar-23
◦◦◦Aktiv Byråservice i Stockholm AB(1) 556631-7425 SE 100% 73% mar-23
◦◦Rydéns i Nybro Aktiebolag 556040-4419 SE 100% 73% mar-23
◦◦Fredahl Rydéns AB 556973-4758 SE 100% 73% mar-23
◦◦Trygga Begravningsbyrån i Stockholm AB 559282-5342 SE 100% 73% mar-23
◦◦ETERNAL MEMORIES AB 556984-9101 SE 87% 64% mar-23
◦◦Nilssons Trämanufaktur AB 556800-8279 SE 100% 73% mar-23
◦◦◦Nilssons Trämanufaktur ApS 39970821 DK 100% 73% mar-23
Ovan uppgifter per 31 mars 2024          
(1) Ägs 50%/50% av Fredahl Aktiebolag och Rydéns i Nybro Aktiebolag          

Notering

Disclaimer

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Idun Industrier AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. Du uppmanas att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker få åtkomst till denna begränsade information. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats är endast avsedd för, och får enbart åtkommas av, distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.

Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktierna som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Värdepapperen har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen kan utgöra en brottslig handling i USA.

I Storbritannien får informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats distribueras och riktas endast till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka informationen och dokumenten lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt (”Relevanta Personer”). Informationen på denna del av Bolagets webbplats riktar sig endast till Relevanta Personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är Relevanta Personer.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra jurisdiktioner än Sverige. I andra medlemsländer i EES i vilka Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) gäller, direkt eller genom implementering, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av Värdepapperen kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är obehörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats, eller om du är tveksam huruvida du är behörig att ta del av denna information och dessa dokument, vänligen lämna denna del av Bolagets webbplats.

Härmed bekräftar jag att:

•Jag inte befinner mig i, eller har hemvist i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika;

• Jag är behörig att ta del av information och dokumentation som finns på den här delen av webbplatsen utan några legala restriktioner och utan att Bolaget behöver vidta några åtgärder;

• Jag inte kommer att överföra eller sända information från den här webbplatsen till publikationer med spridning i USA; och

• Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.Obligation

Inga åtgärder vidtas som skulle eller är avsedda att medföra ett offentligt erbjudande av obligationerna eller innehav, spridning eller distribution av något dokument eller annat material som rör Idun eller obligationerna i någon annan jurisdiktion än Sverige, där åtgärder för detta ändamål krävs. Personer som tar av dokumentet är skyldiga att informera sig själva om och följa sådana begränsningar.

Obligationerna har inte, och kommer inte att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse och kan vara föremål för skyldighet enligt den amerikanska skattelagstiftningen. Obligationerna får inte erbjudas, säljas eller spridas inom USA eller till, eller på uppdrag av, eller till förmån för, så kallade U.S persons.IR-kontakter

Karl-Emil Engström

Verkställande direktör

 • Telefonnummer: 070 - 821 70 74
 • E-post: karl-emil.engstrom@idun.com

Oskar Samuelsson

Finanschef

 • Telefonnummer: 070 - 966 13 25
 • E-post: oskar.samuelsson@idun.com

Prenumerera