Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Tidigare finansiella rapporter

Delårsrapport januari - september 2019

Ladda ner rapporten

Årsredovisning 2019

Ladda ner rapporten

Årsredovisning 2018

Ladda ner rapporten

Årsredovisning 2017

Ladda ner rapporten

Årsredovisning 2016

Ladda ner rapporten

Finansiell kalender

Delårsrapport januari till juni 2021

Publiceras den 31 augusti 2021

Delårsrapport januari till september 2021

Publiceras den 26 november 2021

Bokslutskommuniké 2021

Publiceras den 4 mars 2022

Finansiella mål

 • Iduns målsättning är att den genomsnittliga tillväxten i rörelseresultatet EBITA ska uppgå till minst 15 procent per år, där i genomsnitt omkring 5 procent av tillväxten ska vara organisk tillväxt, och överskjutande del från företagsförvärv
 • Idun har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ska understiga 3,5x över tid
 • Idungruppens vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska primärt återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nyförvärv av Gruppbolag. Idun har som målsättning att dela ut högst 10 procent av årets resultat justerat för goodwillavskrivningar

Bolagsordning

Idun Industrier AB (publ)
(org nr 556924-7009)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Idun Industrier AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier, och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva rådgivning rörande finansiering, redovisning, företagsekonomi och relaterade områden, samt upplåta lokaler.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 7 000 000 och till högst 28 000 000.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, med lägst noll och högst sju suppleanter.

§ 8 Revisor
Bolaget ska ha en eller två revisorer. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

§ 10 Rätt att delta i bolagsstämma
Den som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11 Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelseledamöter och revisorer; och
 11. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Olika aktieslag
Bolagets aktier ska kunna utges i två klasser, klass A och klass B. Aktie av klass A ska medföra tio röster och aktier av klass B ska medföra en röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom ska ägare av aktier av klass A och klass B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 13 Omvandlingsförbehåll
Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av aktieägarens innehav av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. En majoritet representerande mer än hälften av samtliga aktier av serie A har därtill rätt att påfordra att samtliga utgivna aktier av serie A omvandlas till aktier av Serie B, eller att en viss andel av samtliga aktier av serie A omvandlas till aktier av Serie B. Vid omvandling som avser en viss andel av samtliga aktier av serie A ska omvandling ske pro rata i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier av Serie A. Begäran om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlas. Styrelsen ska inom tre månader från begäran om omvandling behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 15 Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Uppförandekod

Uppförandekoden för Idun gäller för alla bolag och anställda inom gruppen. Denna kod beskriver hur vi förväntar oss att chefer, anställda och leverantörer ska arbeta och följa internationella konventioner kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och principer gällande hållbarhet, antikorruption och bolagsstyrning. Koden är tänkt att tjäna som vägledning för våra anställda. Utvärdering och omformning av koden sker på koncernnivå.

Grundläggande principer för Idun

 • Följa lokala lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma
 • Stimulera och uppmuntra hållbar affärsutveckling i riktlinjer, beslut och aktiviteter
 • Implementera denna uppförandekod i våra interna processer

Värderingar

 • Affärsprinciper - Idun tror på långsiktighet och det är viktigt med god affärssed och att anställda agerar etiskt i sitt arbete och i relationer med våra intressenter och samhället
 • Mänskliga rättigheter – Idun tror på att anställda, samarbetspartners och andra intressenter ska behandlas jämlikt och med respekt
 • Hållbarhet – Idun tror att hållbar affärsutveckling är en nyckel till vår fortsatta verksamhet
 • Ansvar – Det är alla anställdas ansvar att följa lokala lagar, god affärssed och denna kod

Hållbarhetsarbete

Det övergripande målet med Iduns hållbarhetsarbete är att bidra till och stötta ett långsiktigt hållbart samhälle. Idun och våra gruppbolag ska följa och agera i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom försöka integrera nedan punkter i våra interna processer och för att minska vårt avtryck försöker vi:

 • Erbjuda produkter till våra kunder som består av återvinningsbart material och utan skadliga tillsatser. För att uppnå detta mål behöver vi ha en kontinuerlig dialog med våra kunder och leverantörer
 • Köpa in och främja en hållbar leverantörskedja för att begränsa miljöpåverkan på samhället
 • Främja miljöansvar genom att uppmuntra våra leverantörer och kunder att ansluta sig till internationella initiativ för att främja ett hållbart samhälle
 • Optimera energiförbrukningen, inte bara i vår egen produktion och transporter, utan också genom att utveckla energisnåla lösningar för våra kunder
 • Arbeta för att begränsa miljöpåverkan när det gäller vårt avfall och våra utsläpp i luften
 • Utbilda våra medarbetare i miljöfrågor
 • Arbeta med att minska vår negativa miljöpåverkan i våra processer
 • Välja logistikpartners som bedriver sin verksamhet hållbart och i linje med vårt eget arbete och våra mål

Anställda

 • Den anställde ska ges möjlighet till årligt utvecklingssamtal. Ansvaret för genomförandet av utvecklingssamtalet är delat mellan den anställde och chef
 • Kompensation ska vara konkurrenskraftig och engagemang samt ansvar ska belönas
 • Dialogen mellan den anställde och chef ska vara öppen och transparent
 • Våra chefer ska agera respektfullt, ta ansvar och agera vid behov
 • Vi strävar efter en säker och trevlig arbetsmiljö med balans mellan yrkesliv och privatliv
 • Vi förväntar sig att alla medarbetare infinner sig på arbetet nyktra och opåverkade, och måste därför avstå från allt alkohol- eller drogmissbruk som kan påverka deras arbete
 • Våra medarbetare är fria att ansluta sig till eller starta en förening, att organisera sig och att förhandla, kollektivt eller individuellt. Inga medarbetare ska riskera trakasserier eller repressalier för att utöva dessa rättigheter
 • Vi behandlar människor rättvist, accepterar inte diskriminering, främjar mångfald, bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt och stöder våra anställdas rätt att organisera sig. Vi följer också lagar, förordningar och riktlinjer

Antikorruption

 • Vi har nolltolerans mot alla former av korruption, såsom olagliga betalningar, mutor, kickbacks eller andra tvivelaktiga stimulanser för att påverka någon affärstransaktion
 • Vi förväntar oss att alla anställda ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar på alla platser där vi bedriver verksamhet
 • Misstankar om korruption skall alltid utredas och polisanmälas
 • Alla medarbetare ska bedriva vår affärsverksamhet på ett lagligt och etiskt sätt
 • Vi vill att våra samarbetspartners ska veta att vi bedriver vår verksamhet med nolltolerans för korruption. En praxis som strider mot våra riktlinjer kan anses vara acceptabel i ett visst land men det betyder inte att det är acceptabelt för Idun

Informationsgivning och kommunikation

Bolagets kommunikation har som övergripande mål att stärka förtroendet för bolaget och dess ledning. En väl fungerande kommunikation befrämjar bolagets affärsverksamhet genom att:

 • Stärka förtroendet för affärsidé, mål och strategier
 • Öka kunskapen om vår verksamhet och våra gruppbolag
 • Förse finansmarknaden med kunskap så att det finansiella instrumentets kurs rättvist återspeglar bolagets kvaliteter och värden
 • Stärka förtroendet för ledning, medarbetare och ägare
 • Engagera de anställda i företagets utveckling
 • Underlätta rekrytering av nyckelmedarbetare

Huvudregeln för Iduns informationsgivning är att bolaget så snart som möjligt ska informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör bolaget och att sådan information ska offentliggöras till samtliga målgrupper samtidigt

Samtliga medarbetare förväntas hantera all företagsinformation varsamt. Om de inte med säkerhet vet att viss information inte är kurspåverkande eller har offentliggjorts, får de inte sprida information om Idun eller gruppen. Mer information finns i Iduns fullständiga informationspolicy

Visselblåsning

Det övergripande syftet är att uppmuntra medarbetare att rapportera ärenden utan risk för diskriminering eller bestraffning. Detta ger medarbetare möjligt att uppmärksamma allvarlig oro om de har om något som berör Idun eller gruppen, snarare än att förbise ett problem eller söka en lösning på problemet utanför gruppen. Idun uppmuntrar våra medarbetare att leva upp till detta genom:

 • Uppgiftslämning; möjlighet att uppmärksamma ledningen på eventuellt illegalt och oetiskt beteende

Idun ska skydda alla medarbetare som väljer att avslöja eller väcker oro om medarbetaren:

 • Avslöjar informationen i god tro
 • Tror att det i all väsentlighet är sant
 • Inte handlar uppsåtligt eller gör falska anklagelser
 • Inte söker någon personlig eller ekonomisk vinning
 • Idun ska också hantera all information med förtrolighet och anonymitet

För att avge en rapport eller lämna ett tips, vänligen kontakta Oskar Samuelsson, som är ansvarig för visselblåsning på Idun, via e-post: oskar.samuelsson@idun.com eller via telefon: +46 70 966 13 25. Rapporter och tips kan lämnas anonymt om så önskas.

Styrelse

Adam Samuelsson

Arbetande styrelseordförande

Utbildning: Harvard Business School, MBA och Handelshögskolan i Stockholm (Civilekonom)

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EKAB Elkraftservice Aktiebolag, Idun Power Services, Idun 167 AB och PamTot Holding AB. Styrelseledamot i Intermercato AB, Industriutvecklingsfonden Fond 1 AB och Idun Retail Services AB. Styrelsesuppleant i Idun Specialty Components AB, Idun Hydropower AB och Idun Agro AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseledamot i Idun Industrier AB (publ), styrelseordförande i Intermercato AB, Täby Airmaintenance Aktiebolag, och Idun Retail Services AB. Styrelseledamot i Bufab AB (publ), Idun Power Services, Idun Aviation Services AB, Bulten AB (publ) och Bult Finnveden Aktiebolag

Innehav i Idun: 3 310 240 aktier av serie A och 127 280 aktier av serie B (genom bolag)

Beroende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt beroende i relation till större aktieägare

Ludwig Andreen

Styrelseledamot

Utbildning: Lunds Universitet, Magisterutbildning i Ekonomi

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Luliem Capital AB, Aristotracks AB och styrelsesuppleant i Beachroad Music Production AB och Aristo Capital AG

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav i Idun: 1 206 201 aktier av serie B (genom bolag)

Oberoende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, men beroende i relation till större aktieägare

Christina Fagerberg

Styrelseledamot

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm, Civilekonomexamen

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fagerberg & Dellby AB, Fagerberg & Dellby Fond I AB och Fagerberg och Dellby Fond I Invest AB. Styrelseledamot i Västanholmen Aktiebolag och Trädgårdsholmen AB, samt styrelsesuppleant i JulHan Aktiebolag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Yrkesakademin AB, YA-bolagen AB, BIG BAG Group AB, BIG BAG AB, Enskede Transport & Logistik AB, Hagströmska Holding AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Kopparakademin AB, Vitrio AB och Malakit AB

Innehav i Idun: 43 800 aktier av serie B

Oberoende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt oberoende i relation till större aktieägare

Gunnar Tindberg

Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i GT InduTechnologies AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Idun Industrier AB (publ), Styrelseledamot i PamTot Holding AB, Bufab AB (publ), Intermercato AB och Bult Finnveden Aktiebolag (BUFAB).

Innehav i Idun: 70 162 aktier av serie B

Oberoende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt oberoende i relation till större aktieägare

Koncernledning

Karl-Emil Engström

Verkställande direktör

Utbildning: Stockholms Universitet, magisterexamen i företagsekonomi

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Idun Cleantech AB, BIA Härdplast AB och Dalmex AB och styrelseledamot i KEMIL AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Director i MVI Advisors AB, MVI Fund I AB, MVI Equity AB, styrelseledamot i Lakers Group AB, TeleLarm Stockholm AB, Säkerhetsresurs i Stockholm AB, Punctum Lås & Larm AB, Pumpsnabben AB och J.Lohall AB (tidigare Pumpgruppen AB). Interim CFO, styrelseledamot and styrelsesuppleant i Great Security Holding AB.

Innehav i Idun: 140 000 aktier av serie B

Henrik Mella

Rörelsechef

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm, MSc in Business and Economics

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Intermercato AB, Idun Agro AB, Idun Woodcraft AB, Norotec Holding AB, Norotec AB och Idun Hydropower AB. Styrelseledamot i Almali Affärsutveckling AB, R Kjellbergs Plast AB, Idun Uno AB, Idun Specialty Components AB, Idun Cleantech och BIA Härdplast AB, och styrelsesuppleant i Idun Retail Services AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Intermercato, VD för Cale Group AB och affärsenhetschef samt medlem i ledningsgruppen i ASSA AB

Innehav i Idun: 198 630 aktier av serie B (genom bolag)

Oskar Samuelsson

Finanschef

Utbildning: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Master i redovisning och ekonomistyrning

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Nils Hafstens Stiftelse och PreCont AB. Styrelseledamot i Idun 167 AB, Idun Attachments AB, PC Mystery Shopping AB, Turab, Turbin- och Regulatorservice AB, Idun Profile AB, PreCont Bevakning AB, LMI Lager AB, Idun Power Services AB, Idun Hydropower AB, Idun Agro AB, Idun Cleantech och Idun Specialty Components AB, samt styrelsesuppleant i Idun Retail Services AB, PJ Kroon Aktiebolag och PJ Laser Marking AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CFO för Geomek Stockholms Geomekaniska AB och Vesper Group AB. Andre vice ordförande i Riksförbundet Sveriges 4H

Innehav i Idun: 80 000 aktier av serie B

Jonas Sandström Estmalm

Investeringchef

Utbildning: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Bachelor of Science in Business Administration, Industrial and Financial Management

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Plastprint i Bredaryd Aktiebolag, R Kjellbergs Plast AB, Idun Uno AB och Idun Specialty Components AB. Styrelseledamot i Intermercato AB, Idun 167 AB, EKAB Elkraftservice Aktiebolag och Idun Woodcraft AB. Styrelsesuppleant i Idun Attachments AB, Idun Power Services AB, Idun Hydropower AB, Idun Agro AB and Idun Retail Services AB. VD och styrelseledamot i Sandmalm AB samt bolagsman i Bond Sandström Handelsbolag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Finanschef Idun Industrier AB (publ), styrelseordförande Sandmalm AB, styrelseledamot i Idun Hydropower AB och Täby Airmaintenance Aktiebolag, styrelsesuppleant i Idun Aviation Services AB och Idun Woodcraft AB samt extern firmatecknare i Intermercato AB

Innehav i Idun: 268 060 aktier av serie B (genom bolag)

Adam Samuelsson

Arbetande styrelseordförande

Utbildning: Harvard Business School, MBA och Handelshögskolan i Stockholm (Civilekonom)

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EKAB Elkraftservice Aktiebolag, Idun Power Services, Idun 167 AB och PamTot Holding AB. Styrelseledamot i Intermercato AB, Industriutvecklingsfonden Fond 1 AB och Idun Retail Services AB. Styrelsesuppleant i Idun Specialty Components AB, Idun Hydropower AB och Idun Agro AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseledamot i Idun Industrier AB (publ), styrelseordförande i Intermercato AB, Täby Airmaintenance Aktiebolag, och Idun Retail Services AB. Styrelseledamot i Bufab AB (publ), Idun Power Services, Idun Aviation Services AB, Bulten AB (publ) och Bult Finnveden Aktiebolag

Innehav i Idun: 3 310 240 aktier av serie A och 127 280 aktier av serie B (genom bolag)

Beroende i relation till Idun och dess ledande befattningshavare, samt beroende i relation till större aktieägare

Revisor och Certified Adviser

REVISOR

PwC valdes vid årsstämman i april 2021, fram till och med årsstämman 2022. Peter Kangas är ansvarig revisor.

Adress
PwC Sverige, Box 4070, 131 04 Nacka

CERTIFIED ADVISER

Iduns Certified Adviser är Avanza Bank AB, ca@avanza.se, +46 (0)8 562 250 00

Adress
Avanza Bank AB, Regeringsgatan 103, 111 39 Stockholm

Aktieägare

Namn Klass A-aktier Klass B-aktier Kapital% Röster%
BTG Holding AB 3 310 240 127 280 32,3% 82,2%
Aristo Capital AG   809 510 7,6% 2,0%
UMR Invest AB   755 705 7,1% 1,9%
Mindustri AB   630 560 5,9% 1,6%
Omar Alghanim   630 540 5,9% 1,6%
Alcur Fonder   465 117 4,4% 1,2%
Luliem Capital AB   396 691 3,7% 1,0%
Cliens Kapitalförvaltning   348 838 3,3% 0,9%
Handelsbanken Fonder   348 838 3,3% 0,9%
Investment AB Spiltan   348 838 3,3% 0,9%
Tio största aktieägarna 3 310 240 4 861 917 76,8% 93,9%
Övriga aktieägare   2 470 650 23,2% 6,1%
Totalt 3 310 240 7 332 567 100,0% 100,0%
Per 12 april 2021        

Notering

Disclaimer

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Idun Industrier AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. Du uppmanas att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker få åtkomst till denna begränsade information. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats är endast avsedd för, och får enbart åtkommas av, distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.

Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktierna som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Värdepapperen har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen kan utgöra en brottslig handling i USA.

I Storbritannien får informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats distribueras och riktas endast till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka informationen och dokumenten lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt (”Relevanta Personer”). Informationen på denna del av Bolagets webbplats riktar sig endast till Relevanta Personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är Relevanta Personer.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra jurisdiktioner än Sverige. I andra medlemsländer i EES i vilka Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) gäller, direkt eller genom implementering, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av Värdepapperen kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är obehörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats, eller om du är tveksam huruvida du är behörig att ta del av denna information och dessa dokument, vänligen lämna denna del av Bolagets webbplats.

Härmed bekräftar jag att:

•Jag inte befinner mig i, eller har hemvist i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika;

• Jag är behörig att ta del av information och dokumentation som finns på den här delen av webbplatsen utan några legala restriktioner och utan att Bolaget behöver vidta några åtgärder;

• Jag inte kommer att överföra eller sända information från den här webbplatsen till publikationer med spridning i USA; och

• Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.Obligation

Inga åtgärder vidtas som skulle eller är avsedda att medföra ett offentligt erbjudande av obligationerna eller innehav, spridning eller distribution av något dokument eller annat material som rör Idun eller obligationerna i någon annan jurisdiktion än Sverige, där åtgärder för detta ändamål krävs. Personer som tar av dokumentet är skyldiga att informera sig själva om och följa sådana begränsningar.

Obligationerna har inte, och kommer inte att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse och kan vara föremål för skyldighet enligt den amerikanska skattelagstiftningen. Obligationerna får inte erbjudas, säljas eller spridas inom USA eller till, eller på uppdrag av, eller till förmån för, så kallade U.S persons.IR-kontakter

Karl-Emil Engström

Verkställande direktör

 • Telefonnummer: 070 - 821 70 74
 • E-post: karl-emil.engstrom@idun.com

Oskar Samuelsson

Finanschef

 • Telefonnummer: 070 – 966 13 25
 • E-post: oskar.samuelsson@idun.com

Prenumerera